Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 23.02.2023

1. Akkoord met de voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou, persoonlijk of namens een entiteit ("jou") en Lilia Unipessoal Lda, handelend onder de naam Lilia Sleep ("Lilia Sleep", "wij", "ons", of "onze"), betreffende je toegang tot en gebruik van de website https://lilia-sleep.com, alsmede elke andere mediavorm, ander mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, eraan gekoppeld is of anderszins ermee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). Wij zijn geregistreerd in Portugal en ons bedrijf is geregistreerd te Avenida Almirante Gago Coutinho 96, Lisboa, Lisboa 1700-031. Ons BTW-nummer is PT517059886; DE355047451. Je gaat ermee akkoord dat je, door de Site te bezoeken, deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IS HET JE UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET JE HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden het recht om, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wij zullen je over eventuele wijzigingen informeren door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Algemene voorwaarden bij te werken, en je doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze Site de van toepassing zijnde Voorwaarden controleert, zodat je begrijpt welke Voorwaarden van toepassing zijn. Je bent onderworpen aan en wordt geacht kennis te hebben genomen van de wijzigingen in de herziene Algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard door je voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waardoor wij in dat rechtsgebied of land aan een registratieplicht zouden worden onderworpen. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is er niet op gemaakt om te voldoen aan specifieke regelgeving voor de sector (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als je interacties onder dergelijke wetten zouden vallen, mag je deze Site niet gebruiken. Je mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen zich niet op de Site registreren of de Site gebruiken.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn de broncode, databases, functionaliteiten, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo's (de "Merken") eigendom van of gecontroleerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en beschermd door auteurs- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden verstrekt op de Site voor jouw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en mogen geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd worden voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als je in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt je een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe je op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan je zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

3. Gebruikersverklaring

Door de Site te gebruiken, verklaar en garandeer je dat: (1) alle informatie die je verstrekt bij registratie waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) je de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk zult bijwerken indien nodig; (3) je de rechtsbevoegdheid hebt en instemt met de naleving van deze Algemene voorwaarden; (4) je niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin je verblijft; (5) je je geen toegang tot de Site zult verschaffen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) je de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) je gebruik van de Site niet in strijd is met de van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

Als je informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om je account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

4. Registratie van de gebruiker

Het kan nodig zijn dat je je op de Site registreert. Je gaat ermee akkoord je wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van je account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor een door jou gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is. 

5. Verboden activiteiten

Je mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve wanneer deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd. 

Als een gebruiker van de Site, ga je ermee akkoord de volgende zaken te laten:

 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Ons en andere gebruikers oplichten, bedriegen of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsfuncties van de Site, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud op de Site.
 • Ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
 • Informatie verkregen van de Site gebruiken om een ander persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Misbruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 • De Site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Het ongeoorloofd framen van of linken naar de Site.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of overbrengen (of pogen te uploaden of over te brengen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van repeterende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort of belemmert.
 • Geautomatiseerd gebruik van het systeem te maken, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • De auteursrechten of andere eigendomsrechten uit de Inhoud verwijderen.
 • Pogen zich als een andere gebruiker of persoon voor te doen of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Materiaal uploaden of overbrengen (of trachten te uploaden of over te brengen) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of overbrengen van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke zaken (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms"). 
 • De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten te verstoren of onnodig te belasten.
 • Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan jou, lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
 • Pogen om de maatregelen van de Site te omzeilen die ontworpen zijn om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 • De software van de Site te kopiëren of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • De software die de Site vormt of er deel vanuit maakt ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren, behalve indien toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving.
 • Het gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot een spider, robot, cheat utility, scraper of offline reader die toegang krijgt tot de Site, of het gebruik of lanceren van een ongeoorloofd script of andere software, behalve als dat het resultaat is van standaard zoekmachine of internet browser gebruik. 
 • Een aankoopagent of inkoper gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 • Onbevoegd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • De Site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomsten genererende inspanning of commerciële onderneming.
 • De Site gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 • Je profiel verkopen of anderszins overdragen.

6. Door de gebruiker gegenereerde bijdragen 

De Site kan je uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online fora en andere functionaliteiten, en kan je de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen") aan ons of op de Site. Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen bijdragen die je verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wanneer je bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaar en garandeer je dat:

 • Het creëren, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van je Bijdragen geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden.
 • Je de maker en eigenaar bent van of je de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen bezit om je Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om je Bijdragen te gebruiken op elke manier waarop door de Site en deze Algemene voorwaarden wordt ingegaan.
 • Je Bijdragen niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn.
 • Je Bijdragen geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van aansporing zijn. 
 • Je Bijdragen niet obsceen, onzedelijk, onbehoorlijk, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk of anderszins verwerpelijk zijn (zoals door ons bepaald).
 • In je bijdragen niemand belachelijk wordt gemaakt, wordt bespot, gekleineerd, geïntimideerd of misbruikt.
 • Je Bijdragen niet worden gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van die termen) of om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
 • Je Bijdragen geen van toepassing zijnde wet, regelgeving of regel schenden. 
 • Je Bijdragen geen inbreuk op de privacy- of publiciteitsrechten van derden maken.
 • Je Bijdragen niet in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wet betreffende kinderpornografie, of andere wet bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Je Bijdragen geen beledigende opmerkingen bevatten die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Je Bijdragen geenzins in strijd zijn met, of verwijzen naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, of enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Algemene voorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van je rechten om de Site te gebruiken.

7. Licentie bijdragen

Door je Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, verleen je automatisch, en verklaar en garandeer je dat je het recht hebt om ons te verlenen, een onbeperkt, onbegrensd, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, herformatteren, vertalen, verzenden, uittreksels (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke Bijdragen (inclusief, zonder beperking, je beeld en stem) voor elk doel, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en het verlenen en autoriseren van sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of nog zal worden ontwikkeld, en omvat ons gebruik van je naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die je verstrekt. Je doet afstand van alle morele rechten op je Bijdragen, en je garandeert dat zulke rechten zijn afgestaan.

Wij doen geen aanspraak op het eigendom van je Bijdragen. Je behoudt het volledige eigendom van al je Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met je Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verklaringen of voorstellingen in jouw Bijdragen die door jou in een gebied op de Site zijn geplaatst. Je bent zelf verantwoordelijk voor je Bijdragen aan de Site en je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en je te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot je Bijdragen.

Wij hebben het recht om, naar onze eigen en absolute discretie, (1) Bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de site te plaatsen; en (3) Bijdragen op elk moment en om elke reden vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht je Bijdragen te controleren.

8. Richtlijnen voor reviews

Wij kunnen je plekken op de Site bieden om beoordelingen of recensies achter te laten. Wanneer je een beoordeling plaatst, moet je aan de volgende criteria voldoen: (1) je moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) je beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of grof, racistisch, beledigend of haatdragend taalgebruik bevatten; (3) je beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) je recensies mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) wanneer je negatieve recensies plaatst, mag je niet verbonden zijn aan concurrenten; (6) je mag geen conclusies trekken over de wettelijkheid van gedrag; (7) je mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) je mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen om recensies te plaatsen, ongeacht of deze positief of negatief zijn.

Wij kunnen reviews naar eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen. Wij zijn absoluut niet verplicht recensies te screenen of te verwijderen, ook niet als iemand recensies verwerpelijk of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of die van onze partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een recensie of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een recensie. Door het plaatsen van een recensie verleen je ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot recensies te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, op enigerlei wijze over te dragen, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

9. Inzendingen

Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de site ("Inzendingen") die je ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij hebben de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan je. Je doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en je garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen oorspronkelijk van jou zijn of dat je het recht hebt dergelijke Inzendingen in te dienen. Je gaat ermee akkoord dat er geen beroep mogelijk is tegen ons voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op je Inzendingen.

10. Website en content van derden 

De Site kan links bevatten (of je kan via de Site worden gezonden) naar andere websites ("Websites van derden"), evenals naar artikelen, foto's, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke Websites van derden en Inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor Websites van derden waartoe via de site toegang wordt verkregen of Inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de Websites van derden of de Inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van Websites van derden of Inhoud van derden houdt geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons in. Indien je besluit de Site te verlaten en de Websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doe je dit op eigen risico en dien je je ervan bewust te zijn dat deze Algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn. Je dient de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidsregels, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar je vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die je vanaf de Site gebruikt of installeert, door te nemen. Alle aankopen die je doet via Websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven plaatsvinden, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die uitsluitend tussen jou en de betreffende derde partij plaatsvinden. Je gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op Websites van derden niet onderschrijven en je zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door je aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zul je ons vrijwaren van alle verliezen die je lijdt of schade die je lijdt in verband met of als gevolg van Inhoud van derden of contact met Websites van derden.

11. Beheer van de site

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Algemene voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Algemene voorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan de rechtshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot je Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of uit te schakelen (voor zover dit technisch mogelijk is); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die te groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

12. Privacybeleid

Wij geven om de privacy en veiligheid van gegevens. Bekijk ons privacybeleid: https://lilia-sleep.com/pages/privacy-policy. Door de Site te gebruiken, ga je akkoord met ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Algemene voorwaarden. De Site wordt gehost in de Verenigde Staten. Indien je de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten inzake het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de van toepassing zijnde wetten in de Verenigde Staten, dan breng je door je voortgezette gebruik van de Site je gegevens over naar de Verenigde Staten, en ga je ermee akkoord dat je gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

13. Inbreuk op auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Ben je van mening dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat jij bezit of beheert, dan verzoeken wij je om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van je Kennisgeving zal worden gestuurd naar de persoon die het in de Kennisgeving bedoelde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat je volgens de van toepassing zijnde wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als je in een Kennisgeving een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Als je er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar wordt gelinkt, inbreuk maakt op je auteursrecht, dan kun je overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

14. Duur en beëindiging

Deze Algemene voorwaarden blijven volledig van kracht zolang je de site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN ELKE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN JE GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF JE ACCOUNT EN ALLE DOOR JOU GEPLAATSTE INHOUD OF INFORMATIE OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij je account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het je verboden een nieuw account te registreren en aan te maken onder je naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde, zelfs als je namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van je account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

15. Wijzigingen en onderbrekingen

We behouden ons het recht voor de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn jegens jou of een derde partij niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

We kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud in verband met de Site moeten uitvoeren, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Je gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door je onvermogen om toegang te krijgen tot de Site of deze te gebruiken tijdens een onderbreking of stopzetting van de Site. Niets in deze Algemene voorwaarden zal worden opgevat als een verplichting van onze zijde om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of kennisgevingen die daarmee verband houden aan te bieden.

16. Het van toepassing zijnde recht

Deze voorwaarden worden gebaseerd op en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als je gebruikelijke verblijfplaats in de EU is, en je een consument bent, dan beschik je bovendien over de bescherming die je door verplichte bepalingen van het recht van je land van verblijf wordt geboden. Lilia Unipessoal Lda en jijzelf stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland, wat betekent dat je in Engeland, of in het EU-land waar je verblijft, een vordering kunt indienen om je rechten inzake consumentenbescherming met betrekking tot deze Algemene voorwaarden te verdedigen.

17. Beslechting van geschillen

Informele onderhandelingen

Om de oplossing van geschillen, onenigheden of claims in verband met deze Algemene voorwaarden (elk "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door jou of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen") worden ingediend te bespoedigen en de kosten ervan te beheersen, komen de Partijen overeen eerst te proberen gedurende ten minste dertig (30) dagen informeel te onderhandelen over elk geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) alvorens een arbitrageprocedure te starten. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de betrekkingen tussen de partijen van dit contract zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen overeenkomstig het Arbitrage en Huishoudelijk Reglement van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Arbitragecentrum gezeteld in Straatsburg en dat van kracht is op het ogenblik dat het verzoek om arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule geldt als aanvaarding. De arbitrage zal gevestigd zijn in Londen, Engeland. De proceduretaal is het Engels. De van toepassing zijnde regels van materieel recht zijn die van Engeland.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt blijft tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal geen arbitrage worden gevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil op basis van een collectieve actie te arbitreren of om gebruik te maken van collectieve procedures; en (c) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil aanhangig te maken in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het algemeen publiek of andere personen.

Uitzonderingen op Informele Onderhandelingen en Arbitrage 

De partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onder de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage vallen: (a) Geschillen met betrekking tot de handhaving of bescherming van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een partij; (b) Geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot een voorlopige voorziening. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van beide partijen ervoor kiezen om geschillen die vallen onder het gedeelte van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar is bevonden, te bemiddelen en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven vermelde rechtbanken, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

18. Correcties

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om de informatie op de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

19. Disclaimer

De site wordt aangeboden op een 'as-is' en 'as-available' basis. Je stemt ermee in dat je gebruik van de site en onze diensten op eigen risico is. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met de site en je gebruik daarvan af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de site of de inhoud van websites die aan de site gekoppeld zijn en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (1) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud en het materiaal, (2) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je toegang tot en gebruik van de site, (3) onbevoegde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke en/of financiële informatie die daarop is opgeslagen, (4) elke onderbreking of beëindiging van overdracht naar of van de site, (5) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door derden naar of via de site worden verzonden, en/of (6) fouten of weglatingen in de inhoud en het materiaal of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van inhoud die via de site is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld. Wij waarborgen, bekrachtigen, garanderen of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor producten of diensten die door een derde worden geadverteerd of aangeboden via de site, een hyperlink website of een website of mobiele toepassing die wordt vermeld in een banner of andere reclame, en wij zijn geen partij bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor het toezicht op een transactie tussen jou en derde aanbieders van producten of diensten. Net als bij de aankoop van een product of dienst via welk medium of in welke omgeving dan ook, dien je je gezond verstand te gebruiken en waar nodig voorzichtigheid te betrachten.

20. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij of onze directeuren, werknemers of agenten jegens jou of een derde partij voor enige directe, indirecte, gevolg-, exemplarische, incidentele, speciale, of bestraffende schade, met inbegrip van gederfde winst, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, of andere schade als gevolg van je gebruik van de site aansprakelijk zijn, zelfs als we zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande iets anders hierin, zal onze aansprakelijkheid jegens jou voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot het laagste bedrag van het bedrag dat je eventueel aan ons hebt betaald gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie of $1.000,00 USD. Bepaalde wetten van onze staten en internationale wetten staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of op de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten op jou van toepassing zijn, zijn sommige of alle van de bovenstaande disclaimers of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je mogelijk aanvullende rechten.

21. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) je Bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Algemene voorwaarden; (4) elke schending van je verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden; (5) je schending van de rechten van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site waarmee je via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op jouw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor je ons schadeloos moet stellen, en je gaat ermee akkoord om, op jouw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij daarvan op de hoogte zijn.

22. Gebruikersgegevens

Wij bewaren bepaalde gegevens die je naar de Site verzendt voor het beheer van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot je gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routine back-ups van gegevens maken, ben je als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die je verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die je hebt ondernomen met behulp van de Site. Je gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en je doet hierbij afstand van enig recht van actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

23. Elektronische communicatie, transacties en handtekening

Elektronische communicatie wordt gevormd door het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren. Je stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij je elektronisch, via e-mail en op de Site, verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. JE GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. Je doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten uit hoofde van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of afgifte of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of van betalingen of de verlening van kredieten op andere dan elektronische wijze.

24. Gebruikers en inwoners van Californië 

Als een klacht jegens ons niet naar tevredenheid is opgelost, kun je schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

25. Overig

Deze Algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsvoorschriften die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons. Als wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Algemene voorwaarden gelden voor zover wettelijk toegestaan. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene voorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tussen jou en ons als gevolg van deze Algemene voorwaarden of het gebruik van de Site. Je stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden gebruikt op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. Je doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die je zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Algemene voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden.

26. Neem contact met ons op

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kun je contact met ons opnemen via:

Lilia Unipessoal Lda
Avenida Almirante Gago Coutinho 96
Lisboa, Lisboa 1700-031
Portugal

Telefoon: +49 (0)30 16634410
E-mail: customers@lilia-sleep.com